Ciasteczka

Polityka Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji o plikach cookies: wszystkoociasteczkach.pl lub Wikipedia

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 

Aktualności

 

Najbliższe spotkanie LKE odbędzie się 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.30 w Bydgoszczy.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 14 czerwca 2019 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkania Lokalnej Komisji Etycznej odbywają się raz w miesiącu. Termin spotkania oraz składania wniosków podawany jest na bieżąco na stronie LKE.

Każdy wniosek złożony po wyznaczonym terminie będzie rozpatrywany w następnym miesiącu.

Wnioski można składać na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy u sekretarza Komisji (pokój 314) lub w sekretariacie Wydziału (pokój 112)

UWAGA: INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW:
  1. Wniosek wypełniamy w formacie Word, czcionką Times New Roman, wielkość czcionki - 12, odstęp między wierszami - 1,5;

  2. Wnioski należy wypełniać wg kolejnych punktów, dokładnie z podaniem dat i wypełnieniem nagłówka;

  3. Wniosek powinien być napisany językiem zrozumiałym dla wszystkich członków lokalnej komisji etycznej;

  4. Wniosek składamy do lokalnej komisji etycznej w trzech egzemplarzach oraz w formie elektronicznej drogą mailową w formie Word (adres podany w kontaktach) lub na płycie CD/DVD wraz z nietechnicznym streszczeniem;

  5. Do wniosku należy dołączyć kopie wyznaczeń w formie papierowej w 1 egzemplarzu, bez wersji elektronicznej;
  6. W rubryce, gdzie wymagane jest miejsce pracy, proszę podawać nazwę uczelni, wydział, katedrę i zakład;

  7. Należy wpisywać daty elektronicznie w miejscach, gdzie są wymagane;
  8. Instrukcja wypełniania wniosków znajduje się na stronie KKE. Prosimy wypełniać wnioski zgodnie z tą instrukcją. Należy dokładnie i rzetelnie wypełniać wnioski, stosując się do wszystkich wymagań zawartych w przypisach umieszczonych pod tabelami. Poniżej zwracamy uwagę na kilka punktów (numeracja zgodna z punktami wniosku), które bardzo często są wypełniane niewłaściwie, co może stanowić dla Państwa dodatkową pomoc przy wypełnianiu wniosku.

         punkt 3

         - jeśli doświadczenie przeprowadzane jest poza ośrodkiem użytkownika, to należy przedstawić tego uzasadnienie, w tym uzasadnienie naukowe, nawet jeśli wydaje się ono oczywistym,

         punkt 4

         - niezbędne jest wskazanie celu naukowego (lub edukacyjnego) doświadczenia zgodnie z obowiązującą tabelą,

         - tekst musi być napisany w sposób zrozumiały dla niespecjalisty i zawierać nie więcej niż 250 słów,

         - w tekście nie należy opisywać szczegółowo planowanych procedur ale odwoływać się do nich poprzez podanie ich numerów, zgodnie z pkt. 5 wniosku,

         punkt 5

         - należy podać uzasadnienie liczebności grup z powołaniem się na prawidłowości statystyczne. Nie jest wystarczające stwierdzenie, że np.: "zastosowano najmniejszą możliwą liczebność zwierząt

           zapewniającą minimalną ilość wyników wymaganą do przeprowadzenia wiarygodnej analizy statystycznej dla badań tego rodzaju" albo "planowana liczba zwierząt pozwoli na otrzymanie istotnych

           statystycznie wyników". Należy pamiętać, że zarówno zbyt duża jak i zbyt mała liczba zwierząt użytych w doświadczeniu jest błędem, np. dla porównań typu kontrola-test niezbędne jest chociażby

           wcześniejsze określenie mocy testu i wyliczenie minimalnej liczebności grupy koniecznej do otrzymania istotnych statystycznie wyników, przy założeniu określonej zmienności, różnicy między grupami itp.

           Komisja nie wymaga przedstawienia pełnych, wielostronicowych analiz statystycznych ale we wniosku należy wyraźnie przedstawić na jakiej podstawie oszacowano liczebność grup.

         - jeśli grupę kontrolną stanowią zwierzęta inne niż grupa doświadczalna to muszą stanowić one osobną procedurę,

         punkt 7

        - każda osoba biorąca udział w doświadczeniu, mająca kontakt ze zwierzęciem musi posiadać stosowne wyznaczenie,

        punkt 8

        - niedopuszczalne jest jako wyraz zasady 3R stwierdzenie, że mysz albo szczur (albo jakikolwiek inny gatunek) jest najmniejszy zwierzęciem, stąd to na nich prowadzone będą doświadczenia. Wielkość

          zwierzęcia nie jest żadną przesłanką i w żadnym stopniu nie wpływa na odczuwanie bólu,

        punkt 9

        - objawy będące przyczyną zastosowania humanitarnego zakończenia procedury muszą być specyficzne dla danego doświadczenia a nie mieć charakteru ogólnego.

Formularze i wnioski

 

Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia - UWAGA! Od 1 stycznia 2019 roku nastąpiły zmiany we wnioskach.

Aktualne dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - przejdź do strony

 


 

Wzory wniosków dla osób planujących, wykonujących, uśmiercających oraz uczestniczących w procedurach w doświadczeniach na zwierzętach znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - link powyżej.

 

 

Informacje ogólne do tabel statystycznych i glosariusza terminów w zakresie zbierania danych przewidzianych w dyrektywie 86/609/EWG

Wykorzystywanie zwierząt laboratoryjnych jest przedmiotem poważnego zaniepokojenia społeczeństwa. Istnieje potrzeba zmniejszenia liczby zwierząt wykorzystywanych w laboratoriach do celów doświadczalnych i innych celów naukowych do minimalnego poziomu koniecznego z naukowego punktu widzenia.

Działalność komisji

 

W 1999 roku została powołana na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 1997 roku o ochronie zwierząt Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach. Rok później powstało 16 lokalnych komisji etycznych. Jedna z nich została zlokalizowana w ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy – obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.

Lokalne komisje etyczne wyrażają zgodę na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach oraz sprawują nadzór nad ich realizacją. Lokalna komisja etyczna, działając na wniosek użytkownika, wyraża w drodze uchwały zgodę na przeprowadzenie doświadczenia i jednocześnie zatwierdza jego projekt.W sprawach związanych z wyrażaniem bądź nie wyrażaniem zgody na przeprowadzenie doświadczenia, w tym do uchwał lokalnej komisji etycznej stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Regulacje prawne 2015

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych - pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 630) - pobierz plik

wzór zgłoszenia kandydata do Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach do lokalnej komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach - pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 628) - pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpisanie do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach - pobierz plik

wzór wniosku o wpisanie do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach - pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt naczelnych - pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców - pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami - pobierz plik

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych - pobierz plik

Regulamin LKE - pobierz plik

Więcej artykułów…